# 0

- Konstytucja -

Kalendarium konstytucyjne

04-06-1989

Pierwsze częściowo wolne wybory
w PRL-u

Pod presją społeczeństwa ówczesna władza komunistyczna godzi się na udział w wyborach przedstawicieli SOLIDARNOŚCI. Wybory do Sejmu są wolne w 35%, a do Senatu w 100%. Władza ponosi klęskę. W sejmie Solidarność zdobywa 160 mandatów na 161 możliwych. W senacie 92 na 100 możliwych. Na skutek upadku tzw. Listy krajowej 18 czerwca odbywają się wybory uzupełniające w których startują niemal wyłącznie kandydaci rządowi. W wyniku wyborów powstaje tzw. Sejm Kontraktowy.


12-09-1989

Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego


29-12-1989

Pierwsze decyzje o charakterze konstytucyjnym nowego Sejmu.Tego dnia na posiedzeniu Sejm decyduje o zmianie nazwy państwa z Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska. Jednocześnie określenie "państwo socjalistyczne" zostało zastąpione przez "państwo demokratyczne". Decyzją Sejmu zmiany weszły w życie z dniem
31-12-1989


23-03-1992

Sejm uchwala ustawę o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa ta powoływała do życia instytucję Komisji Konstytucyjnej, która miała zająć się przygotowaniem ostatecznej wersji nowej ustawy zasadniczej. Określiła również, iż uchwalenia konstytucji dokona Zgromadzenie Narodowe, a następnie zostanie ona poddana pod głosowanie w ogólnonarodowym referendum. Prawo wnoszenia projektów nowej Konstytucji RP przysługiwało grupom 56 członków Zgromadzenia Narodowego, Komisji Konstytucyjnej oraz Prezydentowi RP. Po nowelizacji ustawy dokonanej w 1994 roku takie prawo otrzymała również grupa 500 tysięcy obywateli RP.


01-08-1992

Uchwalenie przez polski parlament tzw. „Małej Konstytucji”.

„Mała konstytucja” to ustawa regulująca wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą, wykonawczą oraz kompetencje samorządów terytorialnych. Po wejściu w życie "Małej Konstytucji" w okresie 1992–1997 przepisy konstytucyjne zawarte były w aż trzech różnych dokumentach.


17-10-1992

Podpisanie przez prezydenta Lecha Wałęsę „Małej Konstytucji”.


08-12-1992

Wejście w życie „Małej Konstytucji”.


02-04-1997

Prace nad obecną konstytucją

Przyjęcie przez zgromaczenie narodowe obowiązującej konstytucji.

Prace nad obecną konstytucją trwały od początków 1992 roku, aż do kwietnia 1997 roku. W toku prac do Komisji Konstytucyjnej wniesiono osiem projektów nowej konstytucji. Prace nad tekstem nowej polskiej konstytucji zakończyły się na początku 1997 roku.


25-05-1997

Referendum konstytucyjne.

W dniu 25-05-1997 odyło się referendum konstytucyjne. W referendum wzięło udział 42,86% obywateli uprawnionych do głosowania. 52,71% głosujących obywateli opowiedziało się za przyjęciem Konstytucji.


16-06-1997

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst konstytucji i zarządził jej opublikowanie w dzienniku ustaw. Tekst ukazał się w dzienniku ustaw nr. 1997/78 p. 483


17-10-1997

Po upływie trzech miesięcy od daty opublikowania w dzienniku ustaw konstytucja wchodzi w życie.


08-09-2006

Nowelizacje konstytucji

Pierwsza nowelizacja Konstytucji RP.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 55 Konstytucji, wprowadzającą możliwość ekstradycji obywatela polskiego na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego w związku z popełnieniem za granicą czynu, który stanowi przestępstwo zarówno za granicą, jak i w Polsce, jeżeli ekstradycję taką dopuszcza ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa wykonująca akt prawa stanowionego przez instytucję międzynarodową, której Polska jest członkiem. Nowelizacja umożliwiła dokonywanie ekstradycji między innymi na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Nowelizacja to została w pewien sposób wymuszona poprzez konieczność dopasowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.


07-05-2009

Druga nowelizacja Konstytucji RP.

Sejm zmienił art. 99 Konstytucji (dodano ust. 3), dotyczący rozszerzenia przesłanek biernego prawa wyborczego. Dodany przepis art. 99 ust. 3 Konstytucji stanowi, że „wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego"


 ~WK Info~ Witaj na stronie Wyborcza Kuźnia. Jest czwartek 18 kwietnia. Dobrego dnia ~WK Info~ Magazyn "Time" opublikował listę 100 najbardziej wpływowych osób. Wśród wyróżnionych znalazł się nasz premier Donald Tusk w kategorii LIDER. ~WK Info~ Orlen otrzymał 62 mln euro bezzwrotnego dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt wodorowy ~WK Info~ Mariusz Kamiński nie stawił się na komisję ds. afery wizowej. ~WK Info~ W maju i czerwcu w ok. 3,5 tys. szkół w całej Polsce odbędą się szkolenia "Edukacja z wojskiem". Żołnierze będą przekazywali uczniom informacje m.in. na temat ewakuacji, szukania schronienia i pierwszej pomocy. ~WK Info~ II tura wyborów samorządowych 21 kwietnia w godzinach od 7.00 do 21.00 ~WK Info~ Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 r.  ~WK Info~ Średnie kursy walut NBP w czwartek 18 kwietnia 2024 g.12:00 Dolar amerykański 4,0559 zł ↓0.45% Euro 4,3309 zł ↓0.10% Frank szwajcarski 4,4637 zł ↓0.31% Funt Szterling 5,0589 zł ↓0.44% Hrywna ukraińska 0,1024 zł ↓0.58%