Rozdział III - Źródła prawa

Artykuł 89

1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
 1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
 2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
 3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
 4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
 5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.

Rozdział III - Źródła prawa

Artykuł 89

1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
 1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
 2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
 3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
 4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
 5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.


Wydrukuj ten artykuł